logo
Home
News
Docs
About

Inbjudan till konstnärer och forskare

February 13, 2020

Inbjudan till konstnärer och forskare -- till personer som sysslar med konst och vetenskap

Andelslaget Häxlås och Informationscentret Hanhikivi önskar uppmuntra personer som sysslar med olika former av vetenskap och konst att inom ramen för sitt eget område utforska människornas förhållande till naturen och hur det kärnkraftverk som planeras i Pyhäjoki skulle påverka miljön. Vi vänder oss till grupper, enskilda peroner, forskningsprojekt och nätverk samt eftersträvar samarbete med oberoende grupperingar och rörelser.

Vi erbjuder residensboende i Informationscentret Hanhikivis hus i Pyhäjoki; utrymmena lämpar sig för grupparbete i små grupper, för verkstadsverksamhet, för journalistisk verksamhet och dokumenteringsarbete, för små utställningar och evenemang.

Ansökningstiden för 2020 löper ut 31.3.2019.

Ansökan skall skickas med e-post till: infocenterhanhikivi (at)riseup.net

Läs dock först denna inbjudan i sin helhet.

Informationscentret Hanhikivis verksamhet är beroende av försäljningen av andelar i Andelslaget Häxlås som administrerar Informationscentret. Huset ligger nära Pyhäjokis centrum och erbjuder utrymme för olika evenemang och övernattning (4-6 bäddplatser vintertid, sommar tid max 10 tilläggsplatser).

Informationscentrets verksamhet bygger på gemensamma insatser. Mat-, uppvärmnings- och övernattningskostnaderna uppgår till ca. 9-15 €/dygn.

Denna inbjudan får gärna distribueras vidare och du är välkommen att delta i vårt gemensamma projekt!

Välkomna är professionella inom konst och vetenskap, samt aktiva inom konst och vetenskap som har en god idé för lämplig verksamhet, som vill jobba med grupparbete, som vill undersöka och forska, som vill uttrycka sig på olika sätt eller vill genomföra ett projekt som bygger på intuition.

Det viktiga är att du kan beskriva ditt projekt, ditt syfte eller din verksamhet på förhand, och att projektet uppfyller Häxlås Andelslagets mål och Hanhikivi Informationscentrets praktiska regler.

Andelslaget Häxlås är intresserat av till exempel miljöskyddsprojekt inom olika områden och av projekt som gäller mätningar av tillståndet i miljön samt dokumentering av förändringar i miljön.

Informationscentret Hanhikivis målsättning är att införskaffa mera kunskap och att effektivare informera om den skadliga inverkan ett kärnkraftsprojekt har på samhället och naturen.

Vi efterlyser lösningar för att åtgärda en del av de skador som har förorsakats i Pyhäjoki.

Vi letar efter projekt som lyfter fram mera omfattande problem som förorsakas av kärnkraftsprojekt, såsom t.ex. den ekonomiska olönsamheten, beroendet av kärnkraftsindustrin, förtrycket och skadorna som förorsakas människorna och miljön samt hotet mot en fredlig samvaro mellan staterna.

För Hanhikivi-udden bör det göras upp alternativa lösningar; planer för ekologisk energiproduktion såsom vind-, sol- och biomassaenergi och planer för hur Finlands och Sveriges gemensamma havsområde kan nyttjas på miljöns villkor och skyddas på bästa sätt.

Andelslaget Häxlås kan erbjuda:

• Informationscentret Hanhikivis stöd enligt tillbudsstående resurser

• olika evenemang i Pyhäjokis närområde, i samband med vilka man kan arrangera konstnärlig och vetenskaplig verksamhet samt samla in och dela ut information

• en trädgård i samband med huset där man kan förverkliga projekt beträffande ekologiskt hållbar livsstil

• grannsämja, verksamhet som respekterar naturen och djuren

• atmosfär som stimulerar medborgarna att själva införskaffa kunskap och vara aktiva

• en attityd som omfattar alla som jämställda "lärlingar", distributörer av erfarenhet och kunskap

• nätsidor via vilka kärnkraftskritisk information kan spridas

Vi önskar uppmuntra till kreativitet, humor, tvärkonstnärlighet och --vetenskap.

Den som vill delta bör godkänna Andelslaget Häxlås målsättning och principer. Vi kan erbjuda vårt stöd åt olika projekt som varar till maximalt slutet av år 2019.

Andelslaget Häxlås har ingen anställd personal, andelslaget kan inte utlova ekonomiskt stöd och den som förverkligar de enskilda projekten ansvarar själv för de arbeten som utförs.

Andelslaget erbjuder utrymme, sitt nätverk, sitt stöd för allmännyttigt arbete och sitt förtroende för människans uppfinningsrikedom att finna lösningar som är ekologiska och betjänar kommande generationer.

Besvara följande frågor i form av ett fritt formulerat ansökningsbrev:

  • Projektets namn, dess implementerare och ansvarspersoner, information om eventuella andra personer som behövs för projektets genomförande.
  • Projektets vetenskapliga/konstnärliga bakgrund (t.ex. om projektet är en del av någon organisations verksamhet, vilka parter som deltar, finns det ett specifikt mål/ekonomiskt understöd.
  • Projektets huvudsakliga innehåll, bl.a. vad som görs, för vem, varför och när.
  • Vad som vill uppnås med projektet, eftersträvas ett klart resultat eller en riktning?
  • Vilket stöd önskas av andelslaget/andelslagets styrelse/informationscentret/befolkningen/områdets organisationer (t.ex. nyhetsmaterial som medborgarna har samlat, anordnade av evenemang)
  • Vilket resultat eftersträvas med projektet (en framställning, undersökning, skriftligt material, en berättelse)?
  • Är du intresserad av att delta i andelslagets övriga verksamhet? Alla som vistas i huset deltar i bespisningen, återvinningen, städningen osv., men har du någon verkstadsverksamhet, föreläsning, mm. som du önskar förverkliga inom ramen för andelslagets verksahet?
  • Är du intresserad av att bli medlem i andelslaget?
  • Dina kontaktuppgifter.

Andelslaget Häxlås

infocenterhanhikivi(at)riseup.net

https://hanhikivi.center/